Jarmila Verešová (SK)

Vedúca odboru Inšpekcia sieťových pripojení, Východoslovenská distribučná, a. s.

Jarmila Verešová študovala odbor ekonomika a manažment podniku na VŠE, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. Pre spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. začala pracovať od roku 2001, počas svojej pracovnej kariéry prešla rôznymi pozíciami hlavne v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zodpovedala za zavedenie systému manažérstva BOZP v spoločnosti VSE a v jej  dcérskych spoločnostiach. V roku 2012 absolvovala polročnú stáž v koncerne RWE, kde sa podieľala na koncernových projektoch súvisiacich s problematikou BOZP.

Od roku 2016 vedie odbor Inšpekcia sieťových pripojení v spoločnosti VSD, ktorého hlavnou úlohou je analyzovať straty pri distribúcií elektriny v distribučnej sústave, odhaľovať neoprávnené odbery elektriny, navrhovať opatrenia na elimináciu strát a iniciovať a realizovať projekty na znižovanie strát. V poslednom období sa venuje problematike využitia dát z IMS elektromerov pre možné identifikovanie neoprávnených odberov a využitia IMS elektromerov pre iné riešenia, ktoré sú prospešné nielen pre distribútora.

Talks