Novinky

Tlačové správy

Cleantechsummit priniesol do Košíc nový príval informácií. Hlavnou témou boli inovatívne energetické technológie a služby budúcnosti.

B r a t i s l a v a (17. február 2020) – 4. februára hosťovala Východoslovenská galéria v Košiciach konferenciu s názvom Cleantechsummit. Bola to prvá konferencia z dielne Techsummit Events®, ktorá sa konala za hranicami hlavného mesta. O jej pestrý obsah sa opäť postarali slovenskí aj zahraniční odborníci, ktorí tentokrát diskutovali o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti. Konferencia však nebola poslednou, ktorá sa v tomto roku uskutoční. Už v máji sa verejnosti predstaví jubilejný piaty ročník Techsummit eventu, ktorý bude opäť nabitý lákavými témami.

V súčasnej spoločnosti, kde sa s pojmami klimatická zmena či ekologická kríza stretávame na dennom poriadku, sa otázka o dosahovaní energetickej samostatnosti stáva témou s celospoločenským významom. „Klimatická zmena vyžaduje radikálne znižovanie objemu a celkovej produkcie CO2 a iných skleníkových plynov, pričom medzi najvýznamnejších producentov patrí sektor energetiky a dopravy,“ hovorí nezávislá environmentálna analytička Katarína Hazuchová. Energetické prostredie založené na využívaní obnoviteľných zdrojov energie je preto jedným z hlavných záujmov Európskej únie. Prijatie Európskej zelenej dohody ďalej vyústilo do presadenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu pre roky 2021 – 2030. Ten je východiskovým dokumentom pre akékoľvek ďalšie plány v klimatickej a energetickej oblasti nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni miest a obcí. „Zelené projekty, využívanie inovatívnych technológií v energetike a dosiahnutie energetickej samostatnosti kraja, sú dôležitými témami aj pre Košickú župu. Aktuálne pracujeme na projekte vedecko-výskumného centra pre výrobu batérií v elektromobilite a plánujeme prinášať aj riešenia pre rozvoj ekologickej dopravy v kraji. Sme preto radi, že sme mohli byť partnerom konferencie Cleantechsummit, ktorá sa po prvýkrát konala na východe Slovenska, priamo v našom krajskom meste. Stretli sa tu odborníci z domova aj zo zahraničia, vďaka čomu sme sa mohli aj my inšpirovať výbornými nápadmi v oblasti čistej energetiky, ktoré môžu byť pre náš kraj veľkým prínosom,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Práve informácie a nové poznatky sú tým, čo v mnohých regiónoch Slovenska absentuje. „Ak chceme ako krajina skutočne dosahovať energetickú samostatnosť, potrebujeme o inovatívnych energetických možnostiach informovať celú spoločnosť. Takmer všetky aktivity zamerané na získavanie nových informácií a odborných poznatkov sa však sústreďujú do hlavného mesta napriek tomu, že potenciál nachádzame v každom regióne, vrátane východného Slovenska. Aj to je dôvod, prečo sme sa, spolu s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva, rozhodli konferenciu Cleantechsummit tentokrát usporiadať práve v Košiciach,“ hovorí o prínose konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje. Potenciál tohto regiónu si pritom uvedomujú nielen slovenskí, ale aj zahraniční hostia. „Košický región má obrovský potenciál najmä v technologickom sektore a myslím si, že je dôležité to zdôrazňovať. Plne podporujeme ambície Košíc zabojovať o titul Európskeho hlavného zeleného mesta a veríme, že to prispeje k profilovaniu Košíc ako moderného a inovatívneho miesta pre život,“ poukázal na význam Košíc Martijn Lambarts, zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku.

Silu zodpovedného prístupu a zelenej energie si uvedomuje aj súkromný sektor. „Dynamika v spoločnosti a aj v našom sektore sa neustále zvyšuje, preto je dôležité byť flexibilný. Klimatické, ekonomické aj politické výzvy nás dostávajú do pozície, keď sú partnerstvá a spolupráca dôležitejšie než v minulosti. Sme preto veľmi radi, že sa v Košiciach stretli energetickí odborníci, ktorí mali možnosť venovať sa dvom veľmi dôležitým faktorom – budúcnosti energetiky a lokálnym trhom. V dnešnej dobe totiž musíme dbať na to, aby boli naše rozhodnutia dlhodobo udržateľné a podložené reálnymi dátami, vďaka čomu sa môžeme sústrediť na skutočne environmentálne zodpovedné projekty,“ hovorí Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

Konferencia Cleantechsummit bola rozdelená do 4 diskusných panelov a každý z nich sa venoval téme inovatívnych energetických technológií a služieb, zelenej energii a udržateľnej mobilite z rozdielneho uhla pohľadu. Prvý panel sa venoval téme inovatívnych energetických služieb. „Odborníci v diskusiách pomenovali viaceré riešenia zamerané na úsporu, ale aj možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie. Všetci sa však jednoznačne zhodli v tom, že je nevyhnutné, aby inovatívne energetické riešenia slúžili najmä bežným ľuďom, pričom sa netreba nechať limitovať a treba prichádzať aj s nápadmi, ktoré prekonávajú hranice predstavivosti. Ich realizácia je však podmienená legislatívnemu rámcu, ako aj pripravenosti verejnosti na ich reálne využívanie,“ hovorí Veronika Oravcová, spolupracovníčka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Inovatívne riešenia pritom môžu predstavovať prínos aj vo viacerých oblastiach ľudského života. „Predstavte si zariadenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný dáždnik. Zároveň je to však prenosový generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia počas dňa aj noci,“ uviedol príklad inovatívneho zariadenia vedec roka Daniel Šlosár, ktorý vynašiel nabíjačku Chargebrella. Inovatívne zariadenia sa však môžu stať aj šikovným dizajnérskym doplnkom. „Energia, ktorú vyrábajú solárne panely, môže byť nielen ekologická, ale aj pekná na pohľad. Vďaka jedinečnej konštrukcii solárnych dlaždíc je možné solárne panely umiestniť priamo na stenu budovy, čím okrem estetického vzhľadu docielime aj zjednodušenie samotnej inštalácie,“ hovorí o výhodách solárnych dlaždíc Igor Žáček, zakladateľ Nice Visions, jedného z najúspešnejších energetických startupov. Inovatívne riešenia sú cestou k udržateľnosti a nesú so sebou aj výhodu reálnych úspor. Projekt využívajúci inteligentné meracie systémy, ktoré reálne prinášajú úspory energií bežných domácností, predstavil Andrii Kyrchiv, výkonný riaditeľ združenia Energy Efficient Cities of Ukraine, ktorý ukázal, ako takéto riešenia reálne fungujú v praxi.

Panel o lokálnych energetických trhoch otvorili dve prípadové štúdie. Prvú predstavila Miranda Janse, riaditeľka Nadácie inovatívneho letiska Rotterdam Hague (RHIA) z Holandska, ktorá sa zaoberá problematikou inovácií a riešeniami problémov s inováciami orientovanými najmä na trvalo udržateľné inovácie. Miranda priblížila projekt inovatívneho letiska v Rotterdame, kde bol vďaka súboru opatrení postupne vybudovaný ekosystém integrujúci ekologické a smart opatrenia, ktoré vyústili do vytvorenia smart grig – inteligentnej siete integrujúcej odpadové teplo z priemyselnej činnosti na vykurovanie letiska a mesta Rotterdam. „Vďaka postupnému nadobudnutiu PPP partnerstva s producentmi odpadovej energie, odpadovým inštitútom, firmami v oblasti poskytovania bývania, samosprávami ako aj koncovými užívateľmi, sa nám po rokoch práce podarilo vytvoriť z letiska malú elektráreň a jej napojenie na distribučnú sieť,“ hovorí Miranda Janse, riaditeľka RHIA.

Druhou prípadovou štúdiou prispela do diskusie Marta Szigetti Bonifert, členka predstavenstva Institute of Directors (IoD), ktorá zhodnotila vývoj a potenciál udržateľnej energie s ohľadom na trendy v oblasti technológií a inovácií v kontexte klimatickej zmeny a trvalej udržateľnosti. „Pri presadení technológií a inovácií v oblasti zelených technológií a energií, je dôležitá najmä spolupráca. Samotné technológie sú totiž len špičkou ľadovca, avšak to, čo je kľúčové, sa nachádza pod hladinou. Tu je ukrytá spolupráca medzi jednotlivými sektormi, inštitúciami, firmami, vládou a aj medzi konečnými užívateľmi. V mnohých krajinách prebieha transformácia veľmi rýchlo a je len na nás, za akých podmienok bude prebiehať na Slovensku,“ tvrdí Marta Szigetti Bonifert.

Druhý diskusný panel pokračoval otázkami týkajúcimi sa obnoviteľných zdrojov energie. Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií na Slovensku, považuje za dôležité uvedomiť si, do akej pozície sa dostanú distribučné spoločnosti v prípade, ak väčšina konečných užívateľov bude vlastniť decentralizovaný obnoviteľný zdroj energie. Podľa Ivana Trpčevského, zástupcu Východoslovenskej distribučnej, je však potrebné pozerať sa na celú transformáciu najmä z finančného hľadiska. „Investície distribučných spoločností by sa v prípade budovania inteligentných sietí vyšplhali aj na horizont 80 rokov. Celý prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku  tak môže prejsť do enormných nákladov distribučných spoločností, ktoré sa v konečnom dôsledku výrazne premietnu do cien pre spotrebiteľa. Ten sa však, žiaľ, ešte príliš často pozerá len na finálnu cenu faktúry,“ dodáva Ivan Trpčevski.

Tretí diskusný panel bol o opatreniach pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie. Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) poukázal v tejto problematike najmä na dôležitosť aktívneho formovania  lokálneho zdroja, ktorú sa im podarilo presadiť aj v slovenskej legislatíve. Lokálny zdroj spĺňa charakteristiky, ktoré vidíme v európskej legislatíve ako koncept prosumera, ale od reality má stále ďaleko aj napriek tomu, že ho tvorili v spolupráci s ministerstvom a distribučnými spoločnosťami. Ak sa však dopracujú legislatívne podmienky tak, aby poskytovali príležitosť firmám aj jednotlivcom, potom bude koncept prosumerov ľahšie presaditeľný. „Kľúčová je však stále úloha distribútora a nedostatkom je, že jeho činnosť striktne podlieha pravidlám regulácie,“ uviedol Branislav Sušila, vedúci regulačného riadenia Východoslovenskej distribučnej. Problém so zapojením obnoviteľných zdrojov energie však môže spočívať aj v doteraz neprekonaných bariérach vyplývajúcich z nevhodného nastavenia ešte z roku 2009. Vtedy došlo k spoplatneniu tohto rámca už v momente, keď bolo potrebné dať priestor vývoju a so samotným spoplatnením chvíľu počkať. „Implementácia konceptu lokálneho zdroja na Slovensku trochu predbieha dobu. V oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie máme výrazné bariéry. Stále pociťujeme vysoké výkupné ceny pre solárne a kogeneračné jednotky, vysoké ceny pre konečného spotrebiteľa či absenciu poskytovania štátnej pomoci, čoho následkom je aj prehĺbenie energetickej chudoby,“ hovorí Rastislav Hanulak, advokát a expert na energetické právo zo spoločnosti Capitol. „Cieľom je, aby v budúcnosti mohli na trhu pôsobiť malí výrobcovia elektriny vyrábajúci energiu z lokálnych zdrojov pre vlastnú spotrebu, ale aj veľkí výrobcovia, ktorí by elektrinu lokálne vyrábali aj predávali, čo je v súčasnosti nemožné. Otázka odblokovania lokálneho zdroja aj pre veľkých spotrebiteľov je preto na mieste. Najväčším problémom veľkých výrobcov energie už pritom nemusí byť ani tak absencia štátnych dotácií, ako chýbajúce povolenie na výrobu a dodávku energie do sústavy,“ poukázal na aktuálny stav v slovenskej energetike Ján Karaba.

Počas ďalšej z nasledujúcich prípadových štúdií  predstavil Dušan Lašák zo spoločnosti Dansfoss technológie a aplikácie firmy Dansfoss, ktoré sú integrované do počiatočnej fázy projektov, a prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje zníženie energie a CO2. „Inovatívne technológie a aplikácie boli navrhnuté na rôzne zariadenia pre hydrauliku, pre komerčné či rezidenčné budovy, tvorbu diaľkového tepla, pre technológie do potravinárskeho, lodného priemyslu či pre sektor dopravy. Ak sú správne inštalované, môžeme nimi dosiahnuť až 30 percent úspor, pričom veľký potenciál spočíva aj v oblasti chladenia,“ uviedol Dušan Lašák.

Posledný diskusný panel sa venoval téme ICT a B2B riešení pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách, v rámci ktorého bol v priestoroch Východoslovenskej galérie vystavený aj elektromobil od Renault TempusCar. Jedna z hlavných otázok tohto panelu sa týkala aj využitia prebytku energie z obnoviteľných zdrojov. „So zvyšujúcim sa počtom tropických dní sa môže zvyšovať aj prebytok energie vyprodukovanej z obnoviteľných zdrojov. Otázne je, či je možné tento prebytok využívať, napríklad, na dobíjanie elektrických vozidiel,“ uviedol Ján Dzurdženík z Východoslovenskej rozvojovej agentúry v Košiciach. Práve elektromobily totiž predstavujú jedno z riešení pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách. „Doprava sa na celkovom objeme emisií skleníkových plynov v mestách podieľa až 90 % podielom. Práve preto by najväčší objem dotácií mal smerovať do výstavby a prevádzky dobíjacích staníc pre elektromobily. Vhodným riešením z pohľadu znižovania emisií a dostupnosti riešení pre samosprávu, však môže byť aj elektrifikácia vozových parkov samospráv,“ uviedol Matúš Škvarka, jeden z rečníkov. „Všetci členovia diskusie sa zhodli v tom, že mestá by mali vybudovať sieť nízkokapacitných dobíjacích staníc. Okrem toho sa však vyžaduje aj nastavenie podporných mechanizmov a vybudovanie infraštruktúry pripravenej na jej ďalší rozvoj, či už v mestách, alebo regiónoch. Riešením je aj podpora elektromobility zo strany štátu, nakoľko elektromobil predstavuje pre bežného užívateľa stále drahé riešenie, ktorému, navyše, nie sú prispôsobené ani mestské podmienky,“ hovorí nezávislá environmentálna analytička Katarína Hazuchová, ktorá zároveň moderovala a odborne viedla posledné tri diskusné panely konferencie.

Konferencia Cleantechsummit sa uskutočnila najmä vďaka spolupráci a podpore partnerov:

 • Generálni partneri: Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)
 • Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, T-Systems Slovakia
 • Partneri: Košický samosprávny kraj
 • Podporovatelia: IT Valley Košice, sli.do, Go UP Online Agency, Východoslovenská galéria, Magistrát mesta Košice

 

Cleantechsummit bol len začiatkom tohtoročných konferencií. Už v máji čaká verejnosť nový príval informácií v podobe Techsummit eventu, jubilejného 5. ročníka konferencie Techsummit, ktorým spoločnosť Techsummit Events® začala sériu svojich konferencií v roku 2015. Špeciálny rok si vyžaduje špeciálne formáty, preto nebude chýbať ani viacero unikátnych noviniek. Na témy z oblasti umelej inteligencie, smart cities, digital health, digitalizácie priemyslu či kyber bezpečnosti sa môžete tešiť už 20. a 21. mája 2020 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Košice privítajú konferenciu Cleantechsummit

Diskutovať sa bude o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti.

 B r a t i s l a v a (31. január 2020) – Už 4. februára bude Východoslovenská galéria v Košiciach hostiť konferenciu s názvom Cleantechsummit, kde budú slovenskí, ale aj zahraniční odborníci diskutovať o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti. Cleantechsummit je prvou konferenciou z dielne Techsummit Events, ktorá sa bude konať za hranicami hlavného mesta. Tému s celospoločenským významom sa tentokrát rozhodli otvoriť priamo v Košiciach, kde okrem svojho know-how odprezentujú aj návod na dosahovanie ekonomickej prosperity založenej na princípe energetickej samostatnosti.

Techsummit Events sa už 5 rokov venuje mapovaniu ekosystémov. Vďaka prepájaniu zistení s postojmi aktérov daného segmentu vzišlo z ich dielne už viacero zaujímavých projektov, ktorých výsledky majú celospoločenský význam. Februárový Cleantechsummit však bude prvou konferenciou, ktorou opúšťajú hlavné mesto. Svoje know-how prinášajú do Košíc, kde pozornosť odborníkov a celej verejnosti upriamia na otázku rozvoja ekonomického potenciálu regiónov vychádzajúceho z dosiahnutia ich energetickej samostatnosti. „Veľmi nás teší, že môžeme v našom regióne hostiť aj také podujatie, akým je konferencia Cleantechsummit. Každý príval poznatkov a informácií totiž predstavuje nový impulz nielen pre mesto, ale aj pre celý Košický región a veríme, že aj vďaka nim bude cesta budovania energetickej samostatnosti aspoň trochu jednoduchšia,“ hovorí o konferencii Cleantechsummit Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Na význam konferencie zároveň poukazuje aj holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast: „Holandské veľvyslanectvo je hrdým partnerom tejto jedinečnej konferencie. Myslíme si, že pomôže nielen naštartovať diskusiu, ale povedie aj k ďalším podobným aktivitám v Košickom regióne.“

Energetická samostatnosť je kľúčovým cieľom nielen pri dosahovaní ekonomickej, ale aj ekologickej prosperity. Aby však spoločnosť plne pocítila jej význam, musí sa z teoretickej roviny preniesť do praxe. „Jednou z možností dosahovania ekologickej samostatnosti je naučiť sa zodpovedne rozhodovať v oblasti energetiky. Dôležité je vytvoriť prostredie vhodné na zmenu, také, kde bude možné efektívne využívať obnoviteľné zdroje a zelenú energiu či zavádzať inovatívne energetické riešenia. Takto vieme rozvíjať ekonomický potenciál regiónov a zároveň dosahovať ich energetickú samostatnosť tým, že docielime nielen flexibilitu energetického trhu, ale aj jeho nákladovú efektivitu pre všetkých jeho aktérov,“ hovorí o význame konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Konferencia o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti bude tematicky rozdelená do 4 diskusných panelov, z toho prvý sa bude venovať inovatívnym energetickým službám. Cieľom bude prediskutovať efektívnosť a prínos technologických riešení, ktorý sa prejavuje v podobe merateľných výsledkov. „Technologické riešenia môžeme za efektívne považovať vtedy, ak sú efektívnymi aj z nákladového hľadiska. Vtedy budú totiž zohľadnení nielen aktívni konzumenti, ale aj obyvatelia s nízkymi príjmami. Efektivita sa tak prejaví hneď vo viacerých rovinách – ekonomickej, ekologickej, ale aj sociálnej, keďže usporenou energiou a zníženými personálnymi nákladmi dokážeme bojovať aj proti energetickej chudobe,“ hovorí o viacrozmernom zameraní inovatívnych energetických služieb Andrii Kyrchiv, výkonný riaditeľ združenia Energy Efficient Cities of Ukraine.

O možnostiach a význame využitia zelenej energie budú odborníci diskutovať v druhom diskusnom paneli zameranom na lokálne energetické trhy. Cieľom diskusií bude určenie možností zameraných na podporu lokálnych zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy, či dosiahnutie energetickej sebestačnosti v praxi vďaka inováciám. O tejto téme príde porozprávať aj zahraničná odborníčka Miranda Janse, súčasná riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). „Sme radi, že môžeme počas konferencie predstaviť významnú odborníčku z nadácie RHIA, ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko v Rotterdame. Cieľom aktivít RHIA je zavádzať inovácie pre letecký priemysel v súlade s princípmi udržateľnosti a prispieť tak k regionálnemu hospodárskemu rozvoju. Miranda má so zavádzaním udržateľných riešení v energetike už dlhodobé skúsenosti a s účastníkmi konferencie bude preto zdieľať aj svoje poznatky z dynamického a inovatívneho mesta Rotterdam,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, holandský veľvyslanec.

Obsahom tretieho diskusného panela budú opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom diskusií bude vymedziť technologické inovácie, ktoré budú v energetike dominovať v priebehu budúcich rokov, ale aj stanoviť potrebu legislatívnych zmien a možností na odstránenie existujúcich prekážok zapojenia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete. „Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac užívateľov pripojených do sústavy. Z tohto pohľadu aj my ako distribučná spoločnosť rozhodne vítame udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie,“ hovorí Branislav Sušila, vedúci regulačného manažmentu v Skupine VSE Holding.

ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách budú témou posledného, štvrtého diskusného panela. Cieľom bude určiť, akú úlohu zohráva v tejto téme samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám. „Nízkoemisná doprava v podobe elektromobility je považovaná za mobilitu 21. storočia. Tá sa však spája s množstvom bariér a nedostatkov, ktoré ľuďom bránia v jej efektívnom využívaní. Aby sme ich odstránili, potrebujeme pracovať na efektívnom využívaní inovácií a čistej energie. Nemôžme predsa od ľudí chcieť, aby využívali elektromobily, ak nemáme v dostatočnej miere vybudovanú infraštruktúru na ich dobíjanie,“ hovorí na tému udržateľnej mobility v mestách Ján Dzurdženík z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

Všetky panelové diskusie a prednášky odborníkov, ktorí sa zúčastnia konferencie Cleantechsummit, si budete môcť vypočuť už v utorok 4. februára vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Miesto si môžete na web stránke Cleantechsummit rezervovať už dnes. Viac informácií o konferencii ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.cleantechsummit.sk.

Konferencia Cleantechsummit sa uskutoční najmä vďaka spolupráci a podpore partnerov:

 • Generálni partneri: Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)
 • Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, T-Systems Slovakia
 • Partneri: Košický samosprávny kraj
 • Podporovatelia: IT Valley Košice, sli.do, Go UP Online Agency, Východoslovenská galéria, mesto Košice

Techsummit Events® smeruje za hranice hlavného mesta.

B r a t i s l a v a (23. január 2020) – Začiatkom februára sa môže verejnosť tešiť na ďalšiu zo série odborných konferencií organizovaných pod značkou Techsummit Events. Konferencia Cleantechsummit, ktorá sa uskutoční už 4. februára, sa opäť dotkne mnohých zaujímavých tém, tentokrát prevažne z oblasti energetiky. Diskutovať sa bude o zdrojoch a využití zelenej energie, inovatívnych energetických službách, ale aj o lokálnych energetických trhoch, obnoviteľných zdrojoch energie či riešeniach pre dosiahnutie udržateľnej mobility v mestách. Okrem prínosných tém však bude februárový Cleantechsummit významný aj samotným miestom jeho konania. Techsummit Events s ním totiž po prvýkrát smeruje za hranice hlavného mesta rovno do Košíc.

Techsummit Events štartuje nový rok s ďalším zaujímavým podujatím. K radu úspešných konferencií určených nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, sa už čoskoro pridá aj konferencia Cleantechsummit. Tá okrem skúsených odborníkov opäť prinesie množstvo zaujímavých tém a užitočných poznatkov, ktorých nosným pilierom bude tentokrát oblasť energetiky. Cleantechsummit sa uskutoční už 4. februára vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a stane sa tak oficiálne prvou konferenciou z dielne Techsummit Events, ktorá sa bude konať za hranicami hlavného mesta. Cieľom konferencie bude upriamiť pozornosť na otázku rozvoja ekonomického potenciálu regiónov vychádzajúceho z ich energetickej samostatnosti. „Prvýkrát sme sa rozhodli svoje rokmi nadobudnuté know-how priniesť aj do regiónu mimo Bratislavy. Každá časť Slovenska má totiž svoje špecifikum, ktoré pomáha k energetickej samostatnosti a tým aj k rozvoju ekonomického potenciálu celého regiónu. To je dôvod, prečo chceme prepojiť poznatky a názory komunít, samosprávy, ale aj ďalších významných hráčov v regióne s poznatkami odborníkov, hľadať ich vzájomné prepojenie a vďaka tomu sa pokúsiť aj o vytvorenie fungujúceho modelu samostatnosti,“ hovorí o význame konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Februárový Cleantechsummit sa uskutoční formou panelových diskusií, no dôležitú rolu v jeho prípade zohrá aj networking či odborný pohľad jednotlivých rečníkov na konkrétne prípadové štúdie. Konferencia bude pritom tematicky rozdelená do 4 samostatných častí – panelov, ktorých sa opäť zúčastnia významní slovenskí, ale aj zahraniční odborníci, tentokrát pochádzajúci z oblasti energetiky. Pozornosť jednotlivých debát bude pritom upriamená na energetické riešenia vychádzajúce z ekologických princípov, ktoré sú zároveň aj jedným z hlavných záujmov Európskej komisie. Dôkazom toho je aj Investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý Európska komisia pred pár dňami predstavila ako nástroj financovania spravodlivej ekologickej transformácie. Využívať by mal dostupné verejné, ale aj súkromné finančné prostriedky, a aj vďaka nemu by sa do roku 2050 malo stať z Európskej únie prvé klimaticky neutrálne zoskupenie na svete.

Témou prvej panelovej diskusie budú inovatívne energetické služby. Jednou z diskutovaných oblastí budú aj technologické inovácie, ktoré dokážu usporiť energiu, znížiť personálne náklady za energie a vytvoriť tak úspory využiteľné v boji proti energetickej chudobe. „Vďaka výraznému technologickému pokroku už dnes dokáže spotrebu energie pomocou mobilných aplikácií či iných inteligentných zariadení riadiť aj obyčajný laik. Inovatívne riešenia tak predstavujú významný posun v energetickej efektívnosti,“ uvádza Veronika Oravcová, spolupracovníčka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Cieľom tohto panela bude prediskutovať, aká je vlastne efektívnosť a merateľný výsledok technologických riešení, pričom reč bude aj o inováciách, ktoré sa zavádzajú v leteckom priemysle. „Slovenské regióny majú veľký potenciál dosiahnuť výrazný hospodársky rozvoj. O jeho možnostiach bude diskutovať aj naša odborníčka Miranda Janse, súčasná riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko. Cieľom programu je zavádzanie inovácií v leteckom priemysle, ktoré prispievajú k udržateľnému hospodárskemu rozvoju v regióne. Udržateľnosť a podpora aktivít v regiónoch sú totiž jednou z hlavných snáh nielen tejto konferencie, ale aj Holandského veľvyslanectva a aj vďaka tomu sme jej hrdým partnerom,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, holandský veľvyslanec.

Druhý diskusný panel bude o lokálnych energetických trhoch. Diskutovať sa bude o možnostiach znižovania uhlíkovej stopy, či zabezpečenia relatívnej sebestačnosti jednotlivcom a firmám vďaka využitiu zelenej energie. Cieľom bude zhodnotiť nastavenie aktuálnych podmienok a identifikovať momentálne možnosti pre aktívne podieľanie sa komunít na kúpe a predaji elektriny, napríklad v susedstve.

Opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie budú témou tretieho diskusného panela. Vybraní odborníci budú diskutovať o zapojení obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete, pričom k hlavným prekážkam momentálne patrí najmä nedostatočná podpora výroby elektriny a tepla, ale aj ich vysoká cena. Cieľom diskusie bude preto stanoviť opatrenia a možnosti na odstránenie existujúcich prekážok, s cieľom výroby elektrickej energie a tepla. „Čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov sa v posledných rokov stalo obľúbeným nielen medzi podnikateľmi, no vo veľkom ho využívajú aj bežní obyvatelia. Otázkou je, či všetky opatrenia, ktoré sa v súvislosti s rozvojom domácich obnoviteľných zdrojov vykonali, predstavujú naozaj zmenu v ich prospech,“ hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie nezávislá environmentálna analytička Katarína Hazuchová.

Posledný, štvrtý diskusný panel bude o ICT a B2B riešeniach pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách. Odborníci sa budú zaoberať napr. elektromobilmi, ich cenovou dostupnosťou, ale aj úrovňou vybudovanej infraštruktúry pre ich dobíjanie. Cieľom tejto panelovej diskusie bude určiť, akú úlohu v tejto téme zohráva samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám.

Konferencia Cleantechsummit, ktorá sa bude konať už 4. februára vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, sa uskutoční aj vďaka spolupráci a podpore všetkých kľúčových partnerov:

 • Generálni partneri: Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)
 • Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, T-Systems Slovakia
 • Partneri: Košický samosprávny kraj
 • Podporovatelia: IT Valley Košice, sli.do, Go UP Online Agency, Východoslovenská galéria

Prednášky odborníkov, panelové diskusie ako aj ďalšie aktivity sa budú konať už v priebehu dopoludnia a pokračovať budú až do večerných hodín. Ak si chcete najnovšie informácie z oblasti energetiky vypočuť priamo od odborníkov, miesto na konferencii si môžete rezervovať už dnes. Urobiť tak môžete priamo na web stránke Cleantechsummit, kde okrem prihlasovacieho formulára nájdete aj zoznam všetkých rečníkov. Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.cleantechsummit.sk.

Copyright Cleantechsummit 2020. All rights reserved